Choose language:
|
|
|
|
REŠITVE : HLADILNI SISTEMI, PARA, OGREVANJE, KLIMATIZACIJA
HLADILNI SISTEMI, PARA, OGREVANJE, KLIMATIZACIJA

1. Hladilni sistemi

Hladilni sistemi - v tem primeru so to naprave za odvajanje toplote iz različnih procesov, kjer se kot hladilni medij uporablja voda. Hladilni sistemi se v grobem delijo na pretočne in obtočne sisteme, ki so lahko odprti ali zaprti. Izbira kemikalij je odvisna od vrste hladilnega sistema, materialov v sistemu in stopnje priprave dodajne vode.

Primeri:
- proizvodnja električna energije v termoelektrarnah in nuklearnih elektrarnah
- reaktorji in naprave v različnih tehnoloških procesih 
- hlajenje kompresorjev hladilnih strojev pri klimatizaciji prostorov (HVAC)
- hlajenje zračnih kompresorjev
- preoblikovanje kovinskih in plastičnih materialov: livarne, plastičarstvo, obdelovalni stroji

Hladilni sistemi so po načinu vodnega toka:
- zaprti: hladilna voda v primarnem hladilnem sistemu kroži, teoretično brez izgub. Vendar spejeto toploto prevzame nato medij v sekundarnem hladilnem tokokrogu (hladilni medij v kompresorski napravi, voda odprtega oziroma recirkulacijskega hladilnega sistema ali zračni hladilnik)
- odprti pretočni: količina vode, ki vstopa je, praktično enaka količini, ki iz procesa  izstopa. Hlajenje se doseže predvsem na osnovi temperaturne razlike med vstopnim in izstopnim vodnim tokom.
- recirkulacijski: toplota, ki jo voda v procesu hlajenja sprejme, se odstrani s hlapenjem na hladilnih stolpih različnih izvedb.

V hladilnih sistemih se pojavljajo različni procesi, ki vplivajo na funkcionalnost, ekonomičnost, trajnost in obratovalno varnost naprav: izločanje oblog, usedlin, korozija in mikrobiološki procesi. S fizikalno-kemijskimi postopki ustrezno pripravimo dodajno vodo, z uporabo kemikalij  za kondicioniranje pa še dodatno dodajno vodo, predvsem pa vodo, ki kroži v hladilnem sistemu.

Funkcija teh kemikalij je naslednja:
- Sekvestrianje je komleksiranje kationov trdote vode in kovinskih ionov, da se ne izločajo v obliki oblog, temveč v obliki mulja, ki se iz sistema izloča med kaluženjem in odsoljevanjem sistemske vode (EDTA, NTA),
- modifikacija rasti kristalov je nastajanje manjših (amorfnih) kristalov, ki se laže dispergirajo in se slabše oprijemajo površin (polifosfati, fosfonati),
- dispergiranje je vzdrževanje manjših kristalov v suspenziji (polimerna sredtva),
- preprečevanje korozijskih pojavov je zaviranje katodnih in anodnih reakcij: z oksidacijo in formiranjem zaščitnih filmov na površinah v stiku z vodno fazo, z obarjanjem plasti netopnih soli in kompleksov ter z zaviranjem redukcije kisika (cink, poli/ortofosfati, fosfonati, silikati, molibdati, nitriti)
- zaviranje mikrobiološke aktivnosti je preprečevanje rasti in razmnoževanja mikroorganizmov in s tem povezanih problemov: nastanek biofilmov, biološka korozija, pojav patogenih mikroorganizmov, obloge (oksidirajoči biocidi, organski sintetični biocidi, pomožna sredstva – biodisperzanti)

Dodatna ukrepa za vzdrževanje ustrezne kvalitete sistemske vode sta še:
- avtomatsko odsoljevanje, ki deluje na osnovi prevodnosti.
- delna filtracija z napravami z zrnatimi filtrnimi mediji.

Postopki, ki se običajno kombinirajo:

doziranje, filtracija, mehčanje , dealkalizacija, reverzna osmoza, avtomatsko odsoljevanje, oksidacija

2. Ogrevalni sistemi in proizvodnja pare

V energetskih sistemih, ogrevalnih (toplovodnih, vročevodnih) in pri proizvodnji (parni generatorji) ter distribuciji pare, je od kvalitete dodajne in sistemske (napajalne, kotelne, krogotočne, povratni parni kondenzat) odvisna:
- ekonomičnost obratovanja
- trajnost obratovanja
- kvalitete produkta (pare napr.)

Poglavitni nezaželeni pojavi v teh sistemih so:
- nastanek oblog in usedlin
- korozija
- prehajanje nezaželenih snovi iz sistemske vode v paro

Te pojave se skuša v čim večji meri omejiti z:
- pripravo dodajne vode (mehčanje, demineralizacija)
- vzdrževanjem ustrezne kvalitete sistemske vode (mehčanje,demineralizacija, odplinjenje)
- obratovalnimi pogoji in
- kemikalijami za kondicioniranje sistemske vode

Funkcija teh kemikalij je naslednja:
- nevtralizacija kationov trdote z obarjanjem in tvorba zaščitnega sloja (fosfati)
- komleksiranje/sekvestriranje/dispergiranje kationov trdote vode in drugih nečistoč, da se ne izločajo v obliki oblog, temveč v obliki mulja, ki se iz sistema izloča med kaluženjem in odsoljevanjem sistemske vode (polifosfati, polimeri)
- preprečevanje korozijskih pojavov z redukcijo kisika in formiranjem zaščitnih filmov na površinah v stiku z vodno fazo  (natrijev sulfit, DEHA, karbohidrazid, hidrazin)
- vzdrževanje ustrezne pH vrednosti in alkalitete s hlapnimi (NH3, amini) ali nehlapnimi (NaOH, KOH, fosfati) sredstvi
- zaščita kondenzatnega omrežja s hlapnimi sredstvi (nevtralizirajoči in filmski amini).

Postopki, ki se običajno kombinirajo:
doziranje, mehčanje, dealkalizacija, demineralizacija, reverzna osmoza, odplinjenje

3. Klimatizacija (HVAC)

Pri klimatizaciji so vlažilne (pršne) komore tisti del naprav, kjer prideta v stik voda in zrak, ki se črpa iz delovnih prostorov. Zrak se ponovno vrača v delovne prostore. Zato mora voda, ki cirkulira v pršni komori izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je bakteriološko neoporečna. To dosežemo najlaže z UV dezinfekcijo delnega recirkulacijskega toka pršne vode
- da ne ustvarja oblog na delih komor, predvsem pršnih šobah. Zato se dodaja delno mehčana voda, lahko tudi še z dodatkom ustreznega inhibitorja formiranja oblog vodnega kamna
- del vode v pršni komori odhlapi v zračni tok, zato je tendenca k naraščanju koncentracije soli (prevodnosti) v krožni vodi. Še dopustna prevodnost krožne, pršne vode je odvisna od vrste delovnega prostora, ki ga klimatiziramo. Uravnavamo jo z ustrezno pripravo dodajne vode (po potrebi tudi demineralizacijo) in (avtomatskim) odsoljevanjem na osnovi prevodnosti.

Posebni primer je vlaženje z direktnim pršenjem atomizirane vode v delovni prostor. Tu je običajno potrebno vstopno vodo demineralizirati.

Postopki, ki se običajno kombinirajo:
doziranje, mehčanje , demineralizacija,reverzna osmoza, avtomatsko odsoljevanje


POVEZAVE:

PROIZVODI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway