Choose language:
|
|
|
|
REŠITVE : ULTRA ČISTA VODA, ELEKTRODEIONIZACIJA
ULTRA ČISTA VODA (UPV), MEŠANI IONSKI IZMENJEVALCI, ELEKTRODEIONIZACIJA, DEZINFEKCIJA KROŽNIH ZANK

Čista voda je popolno demineralizirana voda za uporabo v farmaciji, energetiki, mikroelektroniki, analitiki.
Meja čiste vode je nekje pri prevodnostih manjših od 1-0,5 µS/cm. Teoretično dosegljiva prevodnost je 0,055 µS/cm (25 0C).
Običajno se čista voda pripravlja v dveh stopnjah (le pri zelo majhnih količinah  enostopenjsko z mešanim ionskim izmenjevalcem):

1. Prva stopnja je primarna demineralizacija z ionskimi izmenjevalci (meja dosegljive prevodnosti približno 1-10 µS/cm) ali reverzno osmozo (meja dosegljive prevodnosti 3- 5 µS/cm)
2. Druga stopnja je stopnja poliranja. Izvaja se s pomočjo mešanih ionskih izmenjevalcev (naprave MINDEM)  in z elektrodeionizacijo (naprave EDION).

V odvisnosti od namena uporabe, so poleg prevosnosti, kriteriji čiste vode vezani tudi na mejne vrednosti določenih raztopljenih snovi (TOC, SiO2, kloridni in natrijevi ioni), velikost in število delcev in živih delcev.

Elektrodeionizacija (EDI) je membranski postopek pri katerem demineralizacija poteka kontinuirano v električnem polju med anodo in katodo. Torej brez uporabe jedkih kemikalij kot so kislina in lužina. s katerimi je potrebno regenerirati izčrpane smole ionskih izmenjevalcev.

Mešane ionske izmenjevalce (IXMB) razlikujemo po načinu obratovanja:
- patronski izmenjevalci: pri teh oprema za regeneracijo ni predvidena. Smola se regenerira eksterno (posebej za to specializirana podjetja) ali pa se istrošena zavrže
- pri večjih napravah se izčrpane kolone regenerirajo z raztopinama HCl (kationski izmnejevalec) in NaOH (anionski izmenjevalec).

Dezinfekcija krožnih zank z ozonom
Krožne zanke ultračiste vode se v primeru zahtev po mikrobiološki neoporečnosti - farmacevtska industrija, elektrotehnika (polprevodniki) ipd. - dezinficirajo z ozonom (O3), ki se proizvaja v elektrolitskih generatorjih (WEDECO). Običajno se uvaja v zalogovnike, kjer se preprečuje morebitno mikrobiološko onesnaženje shranjene vode. S kroženjem ozonirane vode po sistemu se lahko zagotovi tudi dezinfekcija celotne mreže. Ozon v ultračisti vodi ne povzroča stranskih produktov oksidacije in sčasoma spontano razpade na kisik. V procesih, kjer prisotnost ozona ni zaželena, se na izstopu proti porabnikom vgradijo naprave za destrukcijo/redukcijo prebitnega ozona z UV svetlobo, ki molekule O3 reducira v kisik (O2), hkrati pa predstavlja dodatno mikrobiološko zaščito (WEDECO ME - PHARMA).

Postopki, ki se običajno kombinirajo:
reverzna osmoza, odplinjenje, dezinfekcija (UV, O3)


POVEZAVE:

PROIZVODI

REŠITVE

Produced by Spletne rešitve Sloway